Procedura wydawnicza:

1. Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC wydaje albumy, monografie naukowe, podręczniki i skrypty akademickie, zeszyty naukowe, repetytoria, raporty z badań.
2. Decyzje w sprawach objętych procedurą wydawniczą podejmuje Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa.
3. Autor dostarcza do Wydawnictwa wersję elektroniczną pracy w formie plików drogą e‑mailową, nagraną na pendrive lub płytę CD. Teksty dostarczane są w pliku doc lub txt, zdjęcia w formacie jpg, tif lub psd, wykresy i tabele powinny być edytowalne i zapisane w pliku xls
4. Wstępnej oceny pracy dokonuje Kolegium Redakcyjne biorąc pod uwagę:

 • zgodność tematu pracy z profilem Wydawnictwa,
 • oryginalność tematu pracy,
 • poziom naukowy i warsztatowy pracy.

5. Warunkiem przyjęcia pracy do wydania jest uzyskanie przez nią pozytywnych recenzji sporządzonych zgodnie z obowiązującą w Wydawnictwie procedurą recenzyjną.
6. Kolegium Redakcyjne po uzyskaniu pozytywnych recenzji zleca przeprowadzanie prac redakcyjnych i publikację pracy.
7. Prace redakcyjne obejmują:

 • redagowanie tekstu,
 • skład i łamanie,
 • korektę językową,
 • obróbkę zdjęć
 • opracowanie graficzne projektu okładki,
 • druk.

Procedura recenzji:

1. Procedura recenzji wydawniczej Wydawnictwa i Drukarni NOVA SANDEC obejmuje etap recenzji wewnętrznej i etap recenzji zewnętrznej.
2. Recenzja wewnętrzna, sporządzana przez Kolegium Redakcyjne, obejmuje ocenę zgłoszonej publikacji z punktu widzenia zgodności z profilem wydawnictwa i zachowaniem wymogów formalnych oraz wstępną ocenę merytoryczną.
3. Pozytywna recenzja wewnętrzna jest warunkiem koniecznym przekazania pracy do recenzji zewnętrznej
4. Praca może być recenzowana co najmniej przez jednego niezależnych recenzentów zewnętrznych powoływanych przez Wydawnictwo.
5. Recenzja ma charakter otwarty, zarówno autor jak i recenzent/recenzenci znają swoje personalia.
6. Recenzja kończy się wnioskiem co do:

 • przyjęcia pracy bez poprawek,
 • przyjęcia pracy po wprowadzeniu wymaganych poprawek,
 • odrzucenia pracy.

7. Ostateczną decyzję o wydaniu publikacji i ewentualnym naniesieniu przez autora poprawek podejmuje Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa.

Zasady etyki publikacyjnej:

Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC, w szczególności:

 • stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych,
 • przeciwdziała nierzetelności naukowej polegającej na pominięciu w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację (ghostwriting) bądź przypisaniu autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła (guest authorship), wymaga określenia procentowo lub merytorycznie wkładu poszczególnych autorów w przypadku publikacji, których twórcami jest wielu autorów,
 • stosuje jednolite standardy kwalifikowania dzieł do publikacji,
 • podaje na stronie redakcyjnej informacje o źródłach finansowania publikacji,
 • zapewnia rzetelny proces wydawniczy i dochowuje standardów edytorskich,
 • zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.

Autorzy publikacji:

 • przekazują Wydawnictwu prace, które nie stanowią w żadnej części plagiatu bądź autoplagiatu,
 • w dniu przyjęcia pracy do publikacji przekazują Wydawnictwu prawa autorskie,
 • w przypadku pracy zbiorowych określają własny wkład autorski.