Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC s.c. Mariusz Kałyniuk, Roman Kałyniuk,

określa zasady związane z dokonywaniem zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.novabook.pl

1. DEFINICJE

Sprzedawca:  Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC s.c. Mariusz Kałyniuk, Roman Kałyniuk, REGON: 12361541, NIP: 7343198850;

Siedziba sprzedawcy: ul. Lwowska 143, 33–300 Nowy Sącz;

Adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Lwowska 143, 33–300 Nowy Sącz;

Kupujący: osoba składająca Zamówienie w Sklepie i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze Sprzedawcą;

Sklep: serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.novabook.pl, za pośrednictwem którego, Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w celu zawarcia umowy sprzedaży;

Zamówienie: zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza zamówienia, w którym interaktywny przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami “zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem;

Konsument: Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym w zakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych Regulaminie sprzedaży.

Regulamin: niniejszy Regulamin,

Towar: rzecz będąca przedmiotem sprzedaży.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE , ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupujących ze Sklepu.

2.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do Kupujących Sklepu. Regulamin dostępny jest dla Kupujących nieodpłatnie na stronach internetowych Sklepu. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Kupującego.

3.Informacje przedstawione w Sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie są ofertą sprzedaży.

 1. W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie.
 2. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:
 3.  a) nazwisko i imię
 4.  b) adres poczty elektronicznej e‑mail
 5.  c) adres do wysyłki
 6. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Kupującego muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Zasady ochrony danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego określono w rozdziale 7- Ochrona danych osobowych.
 7. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Kupującego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Kupujący może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia.
 8. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze w godzinach 7–16.
 9. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, które jest wiążące dla Kupującego jeśli nastąpiło niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Kupującego podany przez niego w Zamówieniu.
 10. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Kupującemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia. Sposób zapłaty ceny określono w rozdziale 3. Warunki płatności.
 11. Sprzedawca realizuje Zamówienia tylko na terytorium Polski.
 12. Przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nowe, które Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć bez wad.
 13. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w sposób i w terminie określonych w rozdziale 6. Odstąpienie od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych Towarów i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 2. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT.
 3. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:
 4.  a) zwykły przelew bankowy
 5.  b) szybki e‑przelew bankowy
 6. Kupujący jest poinformowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy oraz o wysokości kosztów dostawy.
 7. Termin zapłaty wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.

4. WARUNKI DOSTAWY

 1. Jeżeli dostawa rzeczy ma nastąpić w sposób inny niż poprzez odbiór osobisty u Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od zawarcia umowy przekazać kurierowi Towar do doręczenia Kupującemu, chyba, że strony Umowy dokonały innego indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie.
 2. Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w Sklepie przy zamawianych Towarach są terminami orientacyjnymi i nie wiążą Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.
 4. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy:
 5.  a) dostawa na adres odbiorcy podany w zamówieniu
 6.  b) odbiór osobisty u Sprzedawcy

5. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną.
 3. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Kupującego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e‑mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e‑mail podany w reklamacji.
 5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na Adres korespondencyjny Sprzedawcy przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przez Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:;
 12.   a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 13.   b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 14.   c) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 15.   d) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 16.   e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 17. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Konsument ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 18.   a) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
 19.   b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego

w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą,

 1.   c) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem

o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

 1.   d) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 1. Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Kupującego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Sprzedawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. Udostępnienie danych osobowych przez Kupującego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do złożenia Zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży, a ich przetwarzania następuje:
 4.   a) w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,
 5.   b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Kupującym i Sprzedawcą, jak również ze względu na właściwość Umowy sprzedaży, zaś w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
 7. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:
 8.   a) nazwisko i imię
 9.   b) numer telefonu
 10.   c) adres poczty elektronicznej e‑mail
 11.   d) adres zamieszkania
 12.   e) adres do wysyłki
 13.   f) Numer Identyfikacji Podatkowej
 14. Kupujący może dobrowolnie udostępnić swój adres e‑mail w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Kupującym informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy.
 15. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Kupującego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 16. Kupującemu przysługuje prawo:
 17.   a) dostępu do swoich danych osobowych przekazanych Sprzedawcy, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze Sprzedawcą;
 18.   b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa — w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy;
 19.   c) sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane — w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy sprzedaży, ale najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia tej umowy na trwałym nośniku, którym to nośnikiem w szczególności może być wiadomość elektroniczna przesłana na adres e‑mail Konsumenta podany przez niego w Zamówieniu.
 2. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej informacje o:
 3.   a) głównych cechach świadczenia;
 4.   b) danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności firmę, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
 5.   c) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;
 6.   d) adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje;
 7.   e) łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami i opłatami za transport;
 8.   f) sposobie i terminie zapłaty;
 9.   g) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 10.   h) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także wzór formularza odstąpienia od umowy;
 11.   i) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 12.   j) przypadkach braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie przepisów i okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
 13.   k) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
 14.   l) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 15.   m) kodeksie dobrych praktyk, do stosowania którego Sprzedawca dobrowolnie się zobowiązał oraz sposobie zapoznania się z nim;
 16.   o) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
 17.   p) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i programowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
 18.   r) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 19. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA

USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1

Postanowienia ogólne

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1422) usługodawca Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC s.c, Mariusz Kałyniuk, Roman Kałyniuk ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach Sklepu (zwany dalej „Regulaminem”), który określa w szczególności:

 1.   a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2.   b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3.   c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 4.   d) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;
 5.   e) ochronę danych osobowych;
 6.   f) ochronę praw własności intelektualnej.

§ 2

Definicje

 

 1.  a) Usługodawca – Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC s.c. Mariusz Kałyniuk, Roman Kałyniuk REGON: 120361541,NIP: 7343198850, z siedzibą ul. Lwowska 143, 33–300 Nowy Sącz i adresem korespondencyjnym ul. Lwowska 143, 33–300 Nowy Sącz;
 2. b) Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę;
 3. c) Serwis – system stron www udostępniony pod adresem internetowym http://www.novabook.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;
 4. d) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną czyli bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

§ 3

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu Usługi mające na celu doprowadzenie do zawarcia Umowy sprzedaży, a w szczególności są to następujące Usługi:
 2.   a) usługi informacyjne,
 3.   b) usługi komunikacyjne,
 4.   c) usługi w zakresie organizacji sprzedaży.
 5. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach

serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL.

 1. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem

lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.

 1. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień i zawieranie na odległość

umowy sprzedaży. W szczególności w ramach tej usługi Usługodawca udostępnia mechanizm wirtualnego koszyka oraz

formularz zamówień z przyciskiem wyraźnie oznaczonym „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a także usługę rejestracji w

Serwisie.

§ 4

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Wymagania techniczne korzystania z serwisu:
 2.   a) połączenie z siecią Internet,
 3.   b) dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w standardzie HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę HTTP z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies oraz monitorem o rozdzielczości co najmniej 1024x768.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.
 5. Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych.

§ 5

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, usług nie mających charakteru ciągłego, rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W pozostałych przypadkach do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

§ 6

Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 4.   a) oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e‑mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
 5.   b) szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 6. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 7. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e‑mail podany w zgłoszeniu.

§ 7

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.
 3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie organizacji sprzedaży usług, a ich przetwarzanie następuje:
 4.   a) w celu realizacji usługi,
 5.   b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Usługodawcą a Usługobiorcą, jak również ze względu na właściwość świadczonych przez usługodawcę usług lub sposobu ich rozliczenia, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b) ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
 7. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
 8.   a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 9.   b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 10. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Usługobiorcy:
 11.   a) nazwisko i imię
 12.   b) numer telefonu
 13.   c) adres poczty elektronicznej e‑mail
 14.   d) adres zamieszkania lub pobytu
 15.   e) adres do wysyłki
 16.   f) Numer Identyfikacji Podatkowej
 17. Usługobiorca może dobrowolnie udostępnić swój adres e‑mail również w celu wykorzystania go przez Usługodawcę na potrzeby działań marketingowych Usługodawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Usługobiorcom informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy.
 18. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 19. Usługobiorcom przysługuje prawo:
 20.   a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;
 21.   b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres korespondencyjny Usługodawcy;
 22.   c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane — w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 23. Po zakończeniu korzystania z usług charakterze ciągłym przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca (anonimizacja danych), chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

 

§ 8

Ochrona praw własności intelektualnej

 

 1. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.